هزینه یابی برمبنای دقت

هزینه یابی برمبنای دقت

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی در تصمیم گیری بهتر مدیران

نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی در تصمیم گیری بهتر مدیران

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

نقش تعهد سازمانی در تصمیم گیری بهتر مدیران

نقش تعهد سازمانی در تصمیم گیری بهتر مدیران

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

شناسایی و اولویت بندی استراژدی های حمایتی ساخت داخل کالا و تجهیزات

شناسایی و اولویت بندی استراژدی های حمایتی ساخت داخل کالا و تجهیزات

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)    

جهش در روان شناسی مصرف کننده

جهش در روان شناسی مصرف کننده

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)   

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه انسانی استراتژیک

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه انسانی استراتژیک

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)  

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ