چارچوب سیستم تولیدی ناب- چابک برای ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی

چارچوب سیستم تولیدی ناب- چابک برای ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)   

کارمند یابی و چالش ها و موانع پیاده سازی کارآمد آن در ادارات دولتی ایران

کارمند یابی و چالش ها و موانع پیاده سازی کارآمد آن در ادارات دولتی ایران

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)  

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

رتبه بندی عوامل موثر بر سازمانی با استفاده از تکنیک آنتروپی

رتبه بندی عوامل موثر بر سازمانی با استفاده از تکنیک آنتروپی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

رتبه بندی عوامل موثر بر جو سازمانی با استفاده از تکنیک دیمتل

رتبه بندی عوامل موثر بر جو سازمانی با استفاده از تکنیک دیمتل

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

توسعه اقتصادی از ره گذر سرمایه علمی (علم، دانش، تکنولوژی)

توسعه اقتصادی از ره گذر سرمایه علمی (علم، دانش، تکنولوژی)

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ