شناسایی گرو ه های کلاهبرداری در شبکه تصادفات بیمه اتومبیل

شناسایی گرو ه های کلاهبرداری در شبکه تصادفات بیمه اتومبیل

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

شناسایی روش های داده کاوی مورد استفاده برای کشف تقلب در بیمه خودرو

شناسایی روش های داده کاوی مورد استفاده برای کشف تقلب در بیمه خودرو

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

رابطه بین سرمایه های روان شناختی با عملکرد سازمانی و عدالت سازمانی

رابطه بین سرمایه های روان شناختی با عملکرد سازمانی و عدالت سازمانی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

تاثیر مدیریت ریسک بر ارتقاء  اثر بخشی سازمانی

تاثیر مدیریت ریسک بر ارتقاء اثر بخشی سازمانی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن با استفاده از روش FMEA

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن با استفاده از روش FMEA

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری فرش دستباف کرمان

بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری فرش دستباف کرمان

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

بررسی عوامل ناکارآمدی معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد

بررسی عوامل ناکارآمدی معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

یک روش ترکیبی برای تجزیه و تحلیل خوشه ی تامین کننده

یک روش ترکیبی برای تجزیه و تحلیل خوشه ی تامین کننده

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ