مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی تفسیری - ساختاری

مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی تفسیری - ساختاری

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

فرضیات دال بر پیدایش کیفیت

فرضیات دال بر پیدایش کیفیت

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ