مقایسه عاطفه خود آگاه و تعهد مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

مقایسه عاطفه خود آگاه و تعهد مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

تاثیر زمان و مکان بر تغلیظ دیه در فقه و قانون مجازات اسلامی

تاثیر زمان و مکان بر تغلیظ دیه در فقه و قانون مجازات اسلامی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

بررسی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت جهادی در آموزش و پرورش شهرستان مرند

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت جهادی در آموزش و پرورش شهرستان مرند

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

فراگیری علم و اهمیت آن از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)

فراگیری علم و اهمیت آن از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

تیپ های شخصیتی بیماران کرونر قلبی و رابطه آن با طرحواره های ناسازگار اولیه

تیپ های شخصیتی بیماران کرونر قلبی و رابطه آن با طرحواره های ناسازگار اولیه

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری (شهریور 95)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ