نقش هویت در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

نقش هویت در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم سیاسی (شهریور 95)

بررسی نقش تربیت در ترویج فرهنگ و توسعه سبک زندگی اسلامی ایرانی دانش آموزان

بررسی نقش تربیت در ترویج فرهنگ و توسعه سبک زندگی اسلامی ایرانی دانش آموزان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

اثربخشی آموزشهای پیش دبستانی با تاکید بر رویکردهای اسلامی

اثربخشی آموزشهای پیش دبستانی با تاکید بر رویکردهای اسلامی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

واکاوی ابرخط مشی های فرهنگی از دیدگاه نهج البلاغه

واکاوی ابرخط مشی های فرهنگی از دیدگاه نهج البلاغه

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

حسابداری سرمایه فکری، ساختار و اجزای آن از دیدگاه استراتژی و عملیات سازمان

حسابداری سرمایه فکری، ساختار و اجزای آن از دیدگاه استراتژی و عملیات سازمان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

مقایسه عاطفه خودآگاه وتعهد مذهبی در مادران کودکان عقب  مانده ذهنی وعادی

مقایسه عاطفه خودآگاه وتعهد مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی وعادی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ