اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس زنان سرپرست خانوار

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس زنان سرپرست خانوار

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

مقایسۀ راهبردهای تنظیم هیجان تکواندوکاران نوجوان موفق و ناموفق

مقایسۀ راهبردهای تنظیم هیجان تکواندوکاران نوجوان موفق و ناموفق

کنفرانس بین المللی عتوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

بررسی رابطه نوع قدرت و سیاست سازمانی با طیف سبک رهبری لیکرت

بررسی رابطه نوع قدرت و سیاست سازمانی با طیف سبک رهبری لیکرت

 

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری (شهریور 95 )

بررسی اقتصاد مقاومتی و نقش زنان در آن

بررسی اقتصاد مقاومتی و نقش زنان در آن

 

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری (شهریور 95 )

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ