دومين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و حسابداري

موضوع اصلی: مدیریت، اقتصاد، حسابداری

به اتمام رسیده

وب سایت: http://www.conf1404.ir/fa/

تلفن: 09106420027-09106420026

زمان برگذاری: 1 مهر 95


برگزارکننده : موسسه خوارزمي

 

محورهای همایش :

مدیریت:

 • مدیریت دانش
 • سرمایه فکری
 • منابع انسانی
 • نقش آموزش سازمانی در توسعه
 • توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
 • خلاقیت و نوآوری
 • کارآفرینی
 • یادگیری و آموزش الکترونیک
 • اخلاق و تجارت مسئولیت اجتماعی شرکت
 • تبلیغات و روابط عمومی
 • برند
 • تجارت الکترونیک
 • مدیریت استراتژیک
 • بازاریابی
 • بازاریابی خدمات مالی
 • فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
 • مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • سیاستهای پولی و ارزی
 • توسعه مدیریت پولی و بانکی
 • مدیریت ریسک اعتباری
 • فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی دولت
 • توسعه نظام تامین مالی در ایران
 • سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
 • فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری
 • مدیریت فناوری
 • کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • محیط زیست، صنعت و اقتصاد
 • محیط زیست و انرژی پاک
 • محیط زیست و خدمات شهری
 • محیط زیست:مدیریت و بازاریابی سبز
 • بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود
 • محیط زیست و کشاورزی

اقتصاد:

 • راهکارهای توسعه مناطق آزاد
 • توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
 • توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
 • اقتصاد و تولید ملی
 • سرمایه گذاری و تولید ملی
 • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
 • توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
 • اقتصاد در شرایط تحریم
 • اقتصاد کشاورزی
 • توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
 • توسعه روستایی با ترکید بر تولید ملی

حسابداری:

 • مباحث نوین در حسابداری
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
 • بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
 • شناسایی،ارزشگذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
 • حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • ارتباط حسابداری با صنعت و جامعه
 • رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی

علوم اجتماعی:

 • سبک زندگی
 • مهارت آموزی و اشتغال
 • آموزش در ایران 1404
 • توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی
 • کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران
 • تحولات ایران و جهان
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • اسلام و روابط بین الملل

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ