دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

موضوع اصلی: سنجش، علم

در حال اجرا

وب سایت: http://www.ses2016.ir/fa/

تلفن: دکتر مظفر چشمه سهرابی : 03137932434

زمان برگذاری: 6 و 7 بهمن 95


برگزارکننده : دانشگاه اصفهان

 

 

محورهای کنفرانس :

رويكردها و شاخص هاي سنجش و ارزشيابي علم، فناوري، و صنعت (پذيرش مقاله تحليلي، انتقادي، و تطبيقي) :

 • رويكردها و شاخص های سنجش و ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت
 • شاخص های علم سنجی و  ارزشیابی پژوهش
 • شاخص های فناوری سنجی و  ارزشیابی فناوری
 • شاخص های صنعت سنجی و  ارزشیابی صنعت
 • رويكردها و شاخص های كاذب در ارزشيابي علم، فناوري، و صنعت و جنبه های منفی به کارگیری آن ها

نظام هاي تضمين كيفیت و ارزشيابي علم، فناوري و صنعت و چالش های ناشی از آن ها :

 • نظام¬هاي ارزشيابي بروندادهای علمی کشور
 • نظام¬هاي رتبه¬بندي علمي كشورها
 • نظام¬هاي رتبه¬بندي دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی
 • نظام¬¬های رتبه¬بندی پژوهشگاه¬ها، مؤسسات پژوهشی، و پارک¬های علم و فناوری
 • نظام¬هاي رتبه¬بندي گروه¬هاي آموزشي
 • نظام¬های رتبه¬بندي پژوهشگران و فناوران نمونه (محلی، استانی، ملی، و  بین¬المللی)
 • نظام¬هاي رتبه¬بندي مجلات
 • نظام¬های رتبه¬بندی وب سایت¬ها
 • نظام های ارزشیابی کنفرانس¬ها و  گردهمایی¬ها
 • نظام¬¬های رتبه¬بندی صنایع
 • نظام¬های اعطای پژوهانه
 • نظام¬هاي اعطاي جوايز علمي، فناوري، و صنعتی
 • نظام¬های اعطای عناوین علمی، فناوری، و صنعتی
 • نظام¬هاي داوري و نقد علمي(مجلات، كتاب، پايان¬نامه، مقاله، ...)
 • نظام¬های ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی-پژوهشی و پژوهشی
 • نظام¬های گزینش علمی دانشجویان ارشد و دکترا
 • نظام¬های گزینش علمی اعضای هیأت علمی آموزشی-پژوهشی و پژوهشی
 • نظام¬هاي ارزشيابي علم و فناوري و نيازهاي صنعت و جامعه
 • عوامل تأثیرگذار در ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت
 • یکپارچه سازی نظام های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت

مطالعات تطبيقي ارزشيابي علم، فناوري، و صنعت :

 • رویکردهای آموزش علم¬سنجی، فناوری¬سنجی، و صنعت¬سنجی در جهان و ایران
 • مقایسه تحقیقات علم¬سنجی، فناوری¬سنجی، و صنعت¬سنجی در جهان و ایران
 • جایگاه شاخص¬های علم¬سنجی، فناوری¬سنجی، و صنعت¬سنجی در جهان و ایران
 • پایگاه¬های استنادی و ارزشیابی علم و پژوهش در جهان و ایران
 • پایگاه¬های پروانه ثبت اختراعات و  ارزشیابی فناوری در جهان و ایران
 • نظام¬های رتبه¬بندی مجلات در جهان و ایران
 • نظام¬های ارتقا و ترفیع استادان و پژوهشگران در جهان و ایران
 • شیوه¬های اعطای پژوهانه در جهان و ایران
 • شیوه¬های اعطای عناوین علمی، فناورانه، و صنعتی در جهان و ایران
 • آيین نامه¬ها و اسناد بالادستی حوزه علم و فناوري در جهان و  ايران
 • سیاست¬های کلان حوزه علم و فناوری در جهان و ايران
 • روش¬هاي ارزشیابی رشد و توسعه علمي، فناوري و صنعتي در جهان و ایران
 • روش¬های ارزشيابي سازمان¬ها و واحدهاي پژوهشی و فناوري در جهان و ایران
 • مقایسه مدیریت سیاستگذاری و ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت در جهان و ایران
 • فراتحلیل آمارهای مربوط به رشد و توسعه علمی، فناوری، و صنعتی ایران

نظام¬هاي ارزشيابي علم، فناوري، و صنعت و رفتار جامعه علمي :

 • نظام¬هاي ارزشيابي علم و فناوری و كيفيت فرهنگ علمي و دانشگاهي (اخلاق علمي و حرفه اي اهل علم)
 • نظام¬هاي ارزشيابي علم و فناوری و كيفيت آموزش دانشگاهي
 • نظام¬هاي ارزشيابي علم و فناوری و كيفيت فعاليت هاي پ‍ژوهشي
 • نظام هاي ارزشيابي علم و فناوری و گزینش علمی اعضای هیأت علمی آموزشی-پژوهشی و پژوهشی
 • نظام¬هاي ارزشيابي علم و گزينش علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • نظام هاي ارزشيابي علم و رشد معنوي

نظام¬هاي سنجش و ارزشيابي علم، فناوري، و صنعت و رشد و توسعه علمی، فناوری و صنعتی کشور :

 • رویکردها و سنجه¬های کنونی سنجش علم و رشد و توسعه علمی کشور
 • رویکردها و سنجه¬های کنونی سنجش فناوری و رشد و توسعه فناورانه کشور
 • رویکردها و سنجه¬های کنونی سنجش صنایع و رشد و توسعه صنعتی کشور
 • نظام¬های ارزشیابی کنونی و  شکوفایی یا افول علوم انسانی
 • نظام¬های ارزشیابی علم و چاپ مقالات مروری و ترویجی
 • تولیت سیاستگذاری و ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت در کشور :
 • تحلیل سازمان ها و مراکز تصمیم¬گیر در ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت (شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست-جمهوری؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ فرهنگستان های علوم و ادب و زبان فارسی؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی؛ بنیاد ملی نخبگان؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رصدخانه ملی علم و فناوری؛ و غیره )
 • تحلیل فرایند ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت
 • فرصت ها و چالش های ناشی از چندگانگی تولیت سیاستگذاری و ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت در کشور

نظام هاي ارزشيابي علم، فناوري، و صنعت  و مدیریت کشور :

 • نظام های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و تولید ثروت از دانش
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و رشد تحقیقات بنیادی، کاربردی، و توسعه¬ای
 • نظام های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و مدیریت آموزش عالی
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و کارآفرینی
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و مهندسی آمار در کشور
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و مهندسی قانون
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و مدیریت فرهنگی جامعه
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و ایجاد بانک ایده در کشور
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و گسترش یا زوال زبان فارسی
 • نظام¬های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت و افزایش سواد علمی جامعه
 • مطالعات تطبیقی سنجش و ارزشیابی نوآوری (نوآوری سنجی)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ