همایش ملی تربیت مطهر

موضوع اصلی: تربیت مطهر

به اتمام رسیده

وب سایت: http://mazandaran.cfu.ac.ir/nahad

تلفن: سید محسن پورجعفر : 011-32832003 09124581449

زمان برگذاری: 12 اردیبهشت 95


برگزارکننده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

 

محورهای همایش :

  • موضوع ویژه: معلم در تراز جمهوری اسلامی
  • معلم، بایدها و نبایدها
  • تربیت مطهر، آفت ها و لطافت ها
  • روش های تعلیم و تربیت اسلامی
  • عوامل موثر در تربیت مطهر
  • مبانی تربیت مطهر
  • ویژگی های انسان کامل
  • تبیین مبنای فکری جمهوری اسلامی (آثار شهید مطهری مبنای فکری جمهوری اسلامی)
  • تبیین تمرکز امام بر شهید مطهری (من کس دیگری سراغ ندارم ...)

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ