تمدید مدت زمان پر کردن فرم صلاحیت عمومی دکتری

مدت زمان پر کردن فرم صلاحیت عمومی دکتری تمدید شد.


متن خبری که در این رابطه در سایت سازمان سنجش درج شده به شرح زیر می باشد:

آن دسته از داوطلبان پذيرفته شده مشروط آزمون دكتري سال 1395 كه اقدام به ارائه تعهد به دانشگاه محل پذيرش خود نموده اند ، اما فرم صلاحيت عمومي خود را از طريق سايت سازمان سنجش تكميل ننموده اند‌، فقط تا تاريخ 1395/6/31 فرصت دارند كه با مراجعه به سايت سازمان  ،  فرم صلاحيت عمومي را تكميل  نمايند. بديهي است در صورت عدم تكميل فرم مذكور قبولي آنان لغو و در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سال 1395 (در صورت وجود) و آزمون سال 1396 مجاز به شركت نمي باشند.

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ