تیپ های شخصیتی بیماران کرونر قلبی و رابطه آن با طرحواره های ناسازگار اولیه

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری (شهریور 95)

0.37مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده:

زمینه و هدف: عوامل روان شناختی در بروز و تشدید بیماری عروق کرونر قلب نقش مهمی را ایفا می کنند وتا کنون تحقیقات بسیاری جهت نشان دادن این روابط انجام شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر به مرورتحقیقات انجام شده در بررسی تیپ های شخصیتی در بیماران کرونر قلبی پرداخته است و سپس ارتباط تیپ های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماری عروق کرونر قلب را مورد بررسی وتحلیل قرارداده است. روش کار: پژوهش حاضر مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی رابطه ی عوامل روان شناختی و بیماری عروق کرونر قلب بین سال های 5791 تا 6152 می باشد. نتایج: پژوهش ها حاکی از آن هستند که ریخت های شخصیتی در بروز و تشدید بیماری عروق کرونر قلب بسیار موثر هستند. همچنین بسیاری ازمشکلات شخصیتی ریشه در دوران کودکی و نوجوانی بیمار که با عنوان طرحواره های ناسازگار اولیه مطرح می شوند، دارند. بر همین اساس، طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجاد و تشدید بیماری عروق کرونر قلب می توانندمؤثر واقع شوند. بحث: با توجه به نقش مشکلات شخصیتی و منش شناختی در ایجاد بیماری عروق کرونرقلب، بررسی و ریشه یابی طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران کرونر قلبی جهت پیشگیری و بهبود،ضروری می باشد.

واژه های کلیدی: عوامل روان شناختی- بیماری عروق کرونر قلب- تیپ های شخصیتی-طرحواره های ناسازگار اولیه

 

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-سروناز جهان زاد 2-دکتر فریبا حسنی 3-سارا جهان زادسال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 0.37مگابایت 2000 تومان مشاهده: 408 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ