بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت جهادی در آموزش و پرورش شهرستان مرند

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

0.50مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت جهادی در آموزش وپرورش شهرستان مرند در سال تحصیلی 1394-1395با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی انجام گرفته است.حجم جامعه در پژوهش حاضركلیه معلمان شهرمرند به تعداد 628 نفر می باشد. كه از بین آنها 236 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان و به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های دنیسون و پرسشنامه محقق ساخته بود برای تعیین روایی از نظرات اساتید صاحبنظر در این زمینه استفاده شد. برای برآورد پایایی نیزازآلفای كرونباخ استفاده شده است كه پایایی پرسشنامه محقق ساخته90% بدست آمد. داده ها در دوبخش آمار توصیفی وآمار استنباطی )همبستگی پیرسون ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان داد كه كه بین فرهنگ سازمانی و خودباوری در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجوددارد.همچنین بین فرهنگ سازمانی ومدیریت داوطلبانه در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجوددارد.فرهنگ سازمانی بر انعطاف پذیری در سازمان آموزش و پرورش موثراست. بین فرهنگ سازمانی و تحول آفرینی در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و انعطافپذیری تشكیلات مناسب در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی مدیریت - مدیریت جهادی خودباوری مدیریت داوطلبانه انعطاف پذیر

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-ناهیدتصمیمی 2-روح اله مهدیون سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 0.50مگابایت 2000 تومان مشاهده: 392 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ