مطالعه تطبیقی شرایط انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در نظام های آموزشی ایران وترکیه

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

0.74مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چكیده

هدف از این پژوهش مطالعه ی تطبیقی مقایسهای الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در کشورهای ایران و ترکیه میباشد. گردآوری اطلاعات بر پایه بررسی مقالات علمی، پیشینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور واسناد و قوانین موجود در قوانین رسمی آموزشی کشورهای مورد مطالعه انجام شده است. داده ها و اطلاعات بااستفاده از روش جرج بردی مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان  دهندهی وجود تفاوت و تشابهاتی در معیارها و ملاکهای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در ایران و ترکیه میباشد. با مطالعه شاخصهای مناسب انتخاب مدیران مدارس در ایران به این نتیجه دست مییابیم که در ابتداعدم برگزاری آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای برای احراز مدیران مدارس و در اولویت نبودن مدارک تحصیلی و درجات علمی بالاتر )فوق لیسانس و دکتری( و ملاک نبودن فعالیتهایی چون تألیف یا ترجمه ی کتب، مقالات، پژوهشها و ... همگی مسیر را برای جذب و انتخاب مدیران از راههای غیر حرفه ای و مسیرهای غیر منصفانه اعم از ارتباطات، خویشاوندی و فعالیتهای سیاسی و ... که ممکن است فاقد صلاحیتهای مدیریتی باشند هموار میسازد. در حالیکه در همین حوزه کشور ترکیه با تشابهات و مشترکات قانونی وآیینی زیاد باایران، توانسته است با موفقیتهای چشمگیر فراوانی در حوزه آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی حضوریابد. مدیران مدارس در ترکیه تحصیلات و درجات عالی مرتبط با حوزه مدیریت آموزشی دارند که با شرکت در آزمون و یاآزمونهای تعیین صلاحیت این ویژگی در آنها ارزیابی میشود و پس از همگام سازی دانش نامزدهای مدیریت مدارس، برای تقویت مهارتها وارد دورههای آموزشی میشوند و پس از گذراندن چندین مرحله دیگر برای تصدی پست مدیریت منصوب میگردند. این فرآیند انتخاب مدیران تا حد اعلایی از صحت تعیین صلاحیت نامزدهای مدیریت مدارس برخورداراست که موجب انتصاب مدیری لایق و شایسته میشود.

واژههای کلیدی: مطالعه تطبیقی، مقایسهای انتخاب انتصاب مدیران مدارس مدیریت آموزشی ایران، ترکیه

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-ملیحه سادات حسینی 2- علی کوهی نژاد سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 0.74مگابایت 2000 تومان مشاهده: 428 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ