رابطه ی میان فرهنگ جامعه و رفتار استفاده کنندگان فضا با رویکرد تاریخ ذهنیت عامه

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

0.53مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

بعد از دوران مدرنیته، جوامع و به خصوص جوامع عقب مانده صنعتی هویت و اعتبار خویش را درهمسان شدن با غرب جستجو کرده وسعی در تقلید از الگوهای معماری بیگانه می نمایند. به جهت تاثیراین الگوها بر ذهنیت و فرهنگ جوامع رفتارهای آنان نیز مورد حمله ی غرب زدگی قرار می گیرد.این ذهنیت با وجود به پایان رسیدن مکتب مدرن پایه ی مکاتب بعد هم قرار می گیرد.مقاله حاضردرصدد پاسخ گویی به این سوال است که تاریخ ذهنیت عامه که یکی از دوره های تحول تاریخ فرهنگی است، و امروزه کمتردر معماری ایران، به عنوان مهم ترین مظهر مادی فرهنگ، مورد توجه قرار می گیرد؛ چه تاثیری بر رفتار و متقابلا فرهنگ عامه استفاده کنندگان داشته و این تأثیرگذاری از چه ساز و کاری است؟ اطلاعات ابتدا با روشی کیفی و کتابخانه ای جمع آوری شده و نتایج از طریق استدلال منطقی و تحلیل یافته ها بیان می گردد.نتایج حاکی از آن است که در ارتباط متقابل فرهنگ و محیط دودسته عوامل تغییردهنده نظیر اقلیم، پستی و بلندی، شیب و... و تعیین کننده چون امنیت، ساختار خانواده و قوم، ساختار اجتماعی، روابط اجتماعی، شیوه ی معیشت و دین و... می توان معرفی کرد. بعد ازتحلیل مدل انتقال فرهنگ مشخص گردید که ذهنیت استفاده کنندگان از فضای معماری در تقابل و ارتباط با ذهنیت و جهان بینی سازنده یا سازندگان فضا قرار گرفته، ادراکی از محیط صورت می گیرد که مبنا وپایه ی رفتار انسان در فضا است و این رفتار در بستر زمان بر فرهنگ تأثیرگذار می گردد.

واژه های کلیدی: فرهنگ ، معماری ، رفتار ، تاریخ ذهنیت عامه

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-مینو قره بگلو 2- سولماز روحی فر 1-استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 0.53مگابایت 2000 تومان مشاهده: 411 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ