بررسی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

1.00مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چكیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام پذیرفت. پژوهش، ازلحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قزوین در سال تحصیلی 1394 - 1395 تشکیل می دادند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود که از طریق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد 210 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر، پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راث بلوم بود و برای بررسی پیشرفت تحصیلی از معدل نیم سال اول تحصیلی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها بااستناد به نظریات متخصصین و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب77%و.82% محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی 41%، رابطه بین اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی 54%و رابطه بین خودکارآمدی با اهمال کاری نیز 24%-  بود. همچنین نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان داد که خودکارآمدی30% و اهمال کاری 47%-  توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را داشتند. بنابراین درصورت توجه به خودکارآمدی دانش آموزان و عدم اهمال کاری تحصیلی آنها می توان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را انتظار داشت.

واژههای کلیدی: خودکارآمدی، اهمال کاری، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-شهزاد خانبان زاده 2-*محمدرضا ربیعی نژادسال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 1.00مگابایت 2000 تومان مشاهده: 412 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ