ارتباط معنویت در محیط کار و درگیر شدن در کار در بین کارکنان آموزش فنی و حرفه ای

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور95)

1.24مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت در محیط کار و درگیر شدن در کار در بین کارکنان اداره کل آموزش وفنی و حرفه ای خراسان رضوی است .روش تحقیق از نوع همبستگی بود و جامعه آماری حدود 650 نفر که متشکل از کلیه کارکنان اداره کل اعم از قراردادی ،رسمی و پیمانی بود. با استفاده ازفرمول حجم نمونه کوکران نمونه 248 نفر محاسبه شد و بصورت تصادفی انتخاب شدند . ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران(2003) و درگیر شدن در کارشوفلی و همکار(2002) بود . پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه معنویت در محیط کار940/. درگیرشدن در کار 937/. بدست آمد. برای استنباط نتایج از نمونه مورد بررسی به جامعه ازرگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جمع بندی نتایج فرضیه های تحقیق به کمک نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام شد.تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد معنویت در محیط کار با در گیر شدن در کار درسازمان فوق همبستگی مثبت و معناداری دارند .پس می توان نتیجه گرفت افزایش معنویت در محیط کار لازمه افزایش درگیر شدن در کار است.

واژه های کلیدی : معنویت در محیط کار، درگیرشدن درکار، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

 

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-عاطفه راستگو 2-غلامعباس شکاری 3-حمید رضایی فرسال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 1.24مگابایت 2000 تومان مشاهده: 536 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ