مقایسه تاثیر شیوه های سنتی و نوین آموزشی بر دانش هنرجویان هنرستان های فنی حرفه ای

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

1.03مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چكیده

هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير دو روش آموزش سنتي و مبتني بر فناوري اطلاعات بر دانش هنرجويان هنرستان هاي فني-حرفهاي دخترانه ناحيه 4آموزش و پرورش شيراز مي باشييدن اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی است  که در سال تحصلی 1394 انجام گرفت .روش نمونه گيري به صورت تصادفي بودن از هر دو گروه پس از تدريس به شيوه سنتي و مبتني بر فناوري اطلاعات آزمون کتبي ازمحتواي درسي گرفته شدن آزمون کتبي مباحث تدريس شده را پوشش مي دادن اين آزمون شامل 10سوال صحیح غلط بود.سطح رضايتمندي گروه آزمون نيز با استفاده از مقياس 0 - 10 مورد پرسش قرار گرفت.پس از دو ماه ، آزموني جهت بررسي ميزان دانش هنرجويان برگزار گرديدن آزمون آماري من ويتني جهت تجزيه و تحلیل اطلاعات مورداستفاده قرار گرفت .با توجه به نتايج پژوهش ميزان دانش در گروه مبتني بر فناوري اطلاعات به طور معناداري بيشتر از روش سنتي بود. نتايج نشان داد که متوسط رضايتمندي و ميزان دانش هنرجويان بين دو شيوه تفاوت معناداري دارد.تاثير بکارگيري فناوري اطلاعات براثربخشي آموزش در مراکزآموزشي و بهنگام تدريس انکار ناپذير است و مي بايست با ايجادشرايط مناسب و جذاب آموزشي از فناوري اطلاعات در مراکز آموزشي استفاده کرد.

واژگان کلیدی: فناوري اطلاعات، هنرستان، شيوههاي سنتي و نوين آموزشي، يادگيري

1

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-محمد تقی تقوی فرد 2- عهدیه احصائی (هنرستان فنی و حرفه ای،اداره آموزش و پرورش، شیراز، ایران)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 1.03مگابایت 2000 تومان مشاهده: 381 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ