مقایسه عاطفه خود آگاه و تعهد مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

1.08مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه عاطفه خود آگاه با تعهد مذهبی در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی و عادی شهرستان فسا بود .از بین جامعه آماری 82 نفر از مادران کودکان عقب مانده ذهنی به روش نمونه گیری هدفمند از میان مدارس استثنایی و 84 نفراز مادران کودکان عادی به روش خوشه ای تک مرحله ای از بین مدارس عادی به تصادف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح پژوهش حاضرعلی مقایسه ای بود . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های آزمون عاطفه خود آگاه،تانگنی(1992)و پرسشنامه تعهّد مذهبی وارتینگتون و همکاران استفاده شد. بعد از جمع آوری واستخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره )مانووا( و آزمون تی مستقل به وسیله نرم افزار آماری SPSSمورد تحلیل قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان داد. بین شرم و گناه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی وهمچنین بین متوسط تعهد مذهبی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی تفاوت معنیدار وجود دارد. در خصوص ابعاد تعهد مذهبی نیز نتایج نشان داد بین مولفه های تعهد مذهبی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد

 واژگان کلیدی: عاطفه خود آگاه - تعهد مذهبی - مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-غلامرضا محبت 2-نازنین هنرپروران 3-فرهاد نامجو 4-همن نامجو (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت )سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 1.08مگابایت 2000 تومان مشاهده: 413 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ