بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه انسانی استراتژیک

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)  

0.70مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

هدف از تحقیق حاضره بررسی تاثیر ساختار سرمایه انسانی استراتژیک بوده که متغیرهای وابسته آن سرمایه انسانی استراتژیک می باشد و متغیر مستقل آن ساختار سرمایه بوده که از اهرم مالی، تمرکز سهامداران و گردش مالی برای سنجش آن استفاده گردیده  است. با توجه به نوع متغیرهای پژوهش که به صورت کیفی (متغیر مستقل) و کمی (متغیر وابسته) می باشد لذا از روش و ابزار جداگانه استفاده گردیده است. روش و ابزار داده های کیفی میدانی و پرسشنامه بوده و روش و ابزار داده های کمی استفاده از سایت بورسی و نرم افزار ره آورد نوین با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بوده که شرکت های پتروشیمی به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید که شامل 25 شرکت بوده که پرسشنامه ها بین مدیران شرکت که حداقل 2 نفر از آن ها بوده توزیه که در مجموع 50 نفر از مدیران را تشکیل داد. که نهایتا 32 پرسشنامه ها بین مدیران شرکت که حداقل 2 نفر از آن ها بوده توزیع که در مجموع 50 نفر از مدیران را تشکیل داد. که  نهایتا 32 پرسشنامه که قابل استفاده جمع آوری گردید. در حوزه داده های کمی تنها سال 1392 مبنای زمانی تحقیق قرار گرفته که با استفاده گردیده است تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بوده نتایج پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی استراتژیک ندارد. تاثیر تمرکز سهامداران بر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی استراتژیک مثبت است.

کلمات کلیدی: سرمایه انسانی، ساختار سرمایه، سرمایه انسانی استراتژیک 

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1- فاطمه زارعشاهی، 2- دکتر فروغ حیرانی (دانشکده مدیریت، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۸ 0.70مگابایت 2000 تومان مشاهده: 849 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ