هزینه یابی برمبنای دقت

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

0.41مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

رشد تکنولوژی و صنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیت های یک شرکت ایجاب می کند یک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیت ها و سنجش تاثیر آن فعالیت ها را بر هزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد. بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربار تنها بر اساس جحم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم می گردد. و این نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار

باشد. ولی در روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ابتدا فعالیت های عمده شناسایی و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف شده به آن فعالیت تخصیص داده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیت به نسبت مقدار مصرف شده محرک هزینه در هر یک از محصولات، به این محصولات تخصیص داده می شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیت های صرف شده به وسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود. در واقع می توان گفت که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبد شکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در این پژوهش سعی شده تا سیستم هزینه یابی بر مبنای، تاریخچه، مزایا و معایب و ... فعالیت را به صورت کامل شرح دهیم.

واژه های کلیدی: هزینه یابی بر مبنای فعالیت

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1- سید حسن موسوی 2- آرش جمال منش (کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی شوشترسال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.41مگابایت 2000 تومان مشاهده: 810 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ